อานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชร

อานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คือหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของคนไทยทั่วไป ทั้งในด้านของพุทธจริยาวัตรและอภิญญา สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวท่าน คือพระคาถาชินบัญชร อันเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเรารู้จักกันดี และมีผู้คนจำนวนมากที่สวดพระคาถาชินบัญชรของสมเด็จท่านเป็นประจำและสม่ำเสมอ พระคาถาชินบัญชรคือคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ทรงค้นพบ พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจากประเทศศรีลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ค้นพบพระคาถาชินบัญชรในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเอกลักษณ์ของท่านเอง คนไทยมีความเชื่อและศรัทธาว่าผู้ใดสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะมีอานุภาพทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง, ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย, มีเมตตามหานิยมและขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ มิให้มาทำร้ายได้ พระคาถาชินบัญชรคือการอาราธนาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์และพระอรหันตสาวก 80 องค์ สำหรับความหมายของพระคาถาชินบัญชรนั้น กล่าวโดยสังเขปคือ เป็นการกล่าวนมัสการสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีอริยสัจทั้ง 4 ประการ เป็นผู้นำบรรดาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้ง 28 พระองค์มาประทับทั่วเรือนร่าง โดยพระพุทธเจ้ามาประทับเหนือศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองและพระอริยสงฆ์อยู่ที่หน้าอก พระอนุรุทอยู่ที่ใจ, พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา, พระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายและพระโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง พระอานนท์กับพระราหุลอยู่ที่หูขวา, พระมหากัสสปะและพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย พระโสภิตะอยู่ทุกเส้นขนตลอดทั้งร่าง, พระเถระกุมารกัสสปะอยู่ที่ปาก, พระปุณณะ, พระอังคุลีมาล, พระอุบาลี, พระนันทะ, พระสีวลี ปรากฏจุลเจิมอยู่ที่หน้าผาก ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่  พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า, พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา, พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย, พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง, พระขันธปริตร, พระโมรปริตร, พระอาฏานาฏิยสูตร […]