อานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชร

อานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คือหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของคนไทยทั่วไป ทั้งในด้านของพุทธจริยาวัตรและอภิญญา สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวท่าน คือพระคาถาชินบัญชร อันเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเรารู้จักกันดี และมีผู้คนจำนวนมากที่สวดพระคาถาชินบัญชรของสมเด็จท่านเป็นประจำและสม่ำเสมอ

พระคาถาชินบัญชรคือคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ทรงค้นพบ

พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจากประเทศศรีลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ค้นพบพระคาถาชินบัญชรในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเอกลักษณ์ของท่านเอง

คนไทยมีความเชื่อและศรัทธาว่าผู้ใดสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะมีอานุภาพทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง, ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย, มีเมตตามหานิยมและขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ มิให้มาทำร้ายได้

พระคาถาชินบัญชรคือการอาราธนาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์และพระอรหันตสาวก 80 องค์

สำหรับความหมายของพระคาถาชินบัญชรนั้น กล่าวโดยสังเขปคือ เป็นการกล่าวนมัสการสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีอริยสัจทั้ง 4 ประการ เป็นผู้นำบรรดาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้ง 28 พระองค์มาประทับทั่วเรือนร่าง โดยพระพุทธเจ้ามาประทับเหนือศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองและพระอริยสงฆ์อยู่ที่หน้าอก

พระอนุรุทอยู่ที่ใจ, พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา, พระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายและพระโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง พระอานนท์กับพระราหุลอยู่ที่หูขวา, พระมหากัสสปะและพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

พระโสภิตะอยู่ทุกเส้นขนตลอดทั้งร่าง, พระเถระกุมารกัสสปะอยู่ที่ปาก, พระปุณณะ, พระอังคุลีมาล, พระอุบาลี, พระนันทะ, พระสีวลี ปรากฏจุลเจิมอยู่ที่หน้าผาก ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ 

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า, พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา, พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย, พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง, พระขันธปริตร, พระโมรปริตร, พระอาฏานาฏิยสูตร เป็นดุจหลังคาอยู่บนท้องฟ้า

พระชินพุทธเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมานี้มาเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตะชินเจ้า ที่ข้าพระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงกำจัดโรคะอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายให้พินาศไปอย่าให้เหลือ

ขอพระมหาบุรุษทั้งปวงจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาเป็นอย่างดี

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธธรรม ชนะอุปัทวันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า, ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม, ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิรันดรเทอญ

ความหมายโดยรวมของพระคาถาชินบัญชรคือการอาราธนาพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์, พระธรรม, พระสงฆ์ และพระอรหันตสาวกทั้ง 80 องค์มาเป็นเกราะกำแพงป้องกันภัยแก่ผู้สวดพระคาถานี้นั่นเอง 

#พระคาถาชินบัญชร #เรื่องผี #เรื่องลี้ลับ