เคล็ดลับของพรพระแม่ลักษมี

เคล็ดลับของพรพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง พระแม่ลักษมีเป็นพระมเหสี และศักติ ( พลัง ) ของพระวิษณุ พระองค์เป็นหนึ่งในสามเทวี “ ตรีเทวี ” คือพระลักษมี, พระปารวตี และพระสรัสวตี นอกจากการนับถือในฮินดูแล้ว ยังพบการบูชาพระลักษมีเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญองค์หนึ่งในศาสนาเชน 

ในศาสนาพุทธแบบทิเบต, เนปาล และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนับถือพระโพธิสัตว์พระนามว่าพระวสุธาราซึ่งมีพระลักษณะคล้ายคลึงกับพระลักษมีอย่างมาก มีแตกต่างเพียงลักษณะเชิงประติมานวิทยาบางส่วน

พระแม่ลักษมีเทพนารีผู้อำนวยโชค

พระแม่ลักษมีนั้นผู้ที่กราบไหว้ และบูชาจะถือว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีเป็นเทพแห่งความงามทั้งรูป และกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไพเราะถือเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญในทุกๆ ประการรูปองค์พระแม่ลักษมีสีกายเป็นสีทองเสื้อทรงสีเหลือง นั่ง หรือยืนบนดอกบัว และมือถือดอกบัว สถานที่กราบไหว้ และขอพรองค์พระแม่ลักษมีสามารถไปได้ที่ย่านราชประสงค์ พระแม่ลักษมี

ประดิษฐานอยู่ ณ ดาดฟ้าชั้น 4 เกษรวิลเลจ ( อาคารศูนย์การค้าเกษร ) ในแต่ละวันจะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรกับพระแม่ลักษมี เพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หลากหลายอาชีพ

บทสวด และคาถาบูชาองค์พระแม่ลักษมี

บทสวด และคาถาบูชาองค์พระแม่ลักษมีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมดวง เสริมโชคลาภ และความมั่นคงบทสวด และคาถาบูชาพระแม่ลักษมีตามหลักของการบูชาเทพฮินดู ก่อนการสวดบูชาองค์พระแม่ลักษมีจะต้องสวดบูชาต่อองค์พระพิฆเนศก่อนเสมอ

   โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา ( 3 จบ )

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ ( 3 จบ )

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์

โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์

โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์

โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ

ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย

นะโม นะมะห์

   บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ

ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย

ไชยะ มาตา มหาลักษมี

สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ ( หนึ่งจบ )

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ของขลังไทย ของขลังเขมร ของขลังโบราณ ของขลังมหาเสน่ห์ เรื่องผี เรื่องลี้ลับ