เคล็ดลับของพรพระแม่ลักษมี

เคล็ดลับของพรพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง พระแม่ลักษมีเป็นพระมเหสี และศักติ ( พลัง ) ของพระวิษณุ พระองค์เป็นหนึ่งในสามเทวี “ ตรีเทวี ” คือพระลักษมี, พระปารวตี และพระสรัสวตี นอกจากการนับถือในฮินดูแล้ว ยังพบการบูชาพระลักษมีเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญองค์หนึ่งในศาสนาเชน  ในศาสนาพุทธแบบทิเบต, เนปาล และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนับถือพระโพธิสัตว์พระนามว่าพระวสุธาราซึ่งมีพระลักษณะคล้ายคลึงกับพระลักษมีอย่างมาก มีแตกต่างเพียงลักษณะเชิงประติมานวิทยาบางส่วน พระแม่ลักษมีเทพนารีผู้อำนวยโชค พระแม่ลักษมีนั้นผู้ที่กราบไหว้ และบูชาจะถือว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีเป็นเทพแห่งความงามทั้งรูป และกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไพเราะถือเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญในทุกๆ ประการรูปองค์พระแม่ลักษมีสีกายเป็นสีทองเสื้อทรงสีเหลือง นั่ง หรือยืนบนดอกบัว และมือถือดอกบัว สถานที่กราบไหว้ และขอพรองค์พระแม่ลักษมีสามารถไปได้ที่ย่านราชประสงค์ พระแม่ลักษมี ประดิษฐานอยู่ ณ ดาดฟ้าชั้น 4 เกษรวิลเลจ ( อาคารศูนย์การค้าเกษร ) ในแต่ละวันจะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรกับพระแม่ลักษมี เพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หลากหลายอาชีพ บทสวด และคาถาบูชาองค์พระแม่ลักษมี บทสวด และคาถาบูชาองค์พระแม่ลักษมีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมดวง เสริมโชคลาภ และความมั่นคงบทสวด และคาถาบูชาพระแม่ลักษมีตามหลักของการบูชาเทพฮินดู ก่อนการสวดบูชาองค์พระแม่ลักษมีจะต้องสวดบูชาต่อองค์พระพิฆเนศก่อนเสมอ    โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม […]